Browsed by
Tag: สถานที่ท่องเที่ยว

วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

เรียบเรียงข้อมูลโดย สุทธวรรณ บีเวอ

สามารถติดตามรายละเอียดวัดธาตุเป็นภาษาอังกฤษได้ใน English Version

เมื่อแรกสถาปนาวัดธาตุ พระนครศรีบริรักษ์ได้สร้างวัดราวปี พ.ศ.2332 โดยสร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่า เมื่อแรกสร้างนั้น ได้สร้างอุโบสถสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม กุฏิสงฆ์ สำหรับเป็นเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ ล้วนแต่เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ หรือจะสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกหรือไม่ ก็หาทราบได้ไม่ ด้วยไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ ส่วนสำคัญที่สุดของวัดธาตุ

Continue Reading
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียงข้อมูลโดย อาทิตยา ปิติรัตนมงคล

ภาพถ่ายโดย สุทธวรรณ บีเวอ

ท้าวเพียเมืองแพน ได้สร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ขึ้น ตั้งเป็นเสาบือบ้าน ศูนย์กลางของบ้านเมือง ตามความเชื่อของชาวอีสานในฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่กล่าวถึง “สมบัติคูนเมือง” ซึ่งเป็นคองของเจ้าเมืองไว้ 14 ข้อ ใน 14 ข้อ มีใจบ้านหรือศูนย์กลางบ้านเมือง และอีก

Continue Reading
แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

An English version is down below. (ภาษาอังกฤษด้านล่าง)

บทความนี้ได้ทำการเรียงสถานที่ต่างๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือ ถ้าท่องเที่ยววัดหนองแวง พระอารามหลวง ก็จะสามารถขี่จักรยานหรือเดินบริเวณริมบึงแก่นนคร ไปยังวัดกลาง ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ วัดธาตุ พระอารามหลวง อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ศาลเจ้าปู่ญาคูเย็น

Continue Reading
ประวัติวัดกลางและพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดกลางและพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดกลาง (โดยสังเขป)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัดกลาง รหัสวัด ๐๔๔๐๐๑๐๑๐๐๒

ตั้งอยู่ที่บ้าน เมืองเก่า เลขที่ ๓๔๗ หมู่ที่ – ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๙๙๓๖๓

Continue Reading