Browsed by
Tag: สถานที่ท่องเที่ยว

วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

วัดธาตุ พระอารามหลวง บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น (Wat That, Muang Khon Kaen)

เรียบเรียงข้อมูลโดย สุทธวรรณ บีเวอ

สามารถติดตามรายละเอียดวัดธาตุเป็นภาษาอังกฤษได้ใน English Version

เมื่อแรกสถาปนาวัดธาตุ พระนครศรีบริรักษ์ได้สร้างวัดราวปี พ.ศ.2332 โดยสร้างตามแบบศิลปะล้านช้าง สันนิษฐานว่า เมื่อแรกสร้างนั้น ได้สร้างอุโบสถสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม

Continue Reading
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บริเวณริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ท้าวเพียเมืองแพน ได้สร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ขึ้น ตั้งเป็นเสาบือบ้าน ศูนย์กลางของบ้านเมือง ตามความเชื่อของชาวอีสานในฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่กล่าวถึง “สมบัติคูนเมือง” ซึ่งเป็นคองของเจ้าเมืองไว้ 14 ข้อ ใน 14 ข้อ มีใจบ้านหรือศูนย์กลางบ้านเมือง

Continue Reading
แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น: ประวัติศาสตร์การหาอยู่หากิน ปรัชญาชีวิต และพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจ

An English version is down below. (ภาษาอังกฤษด้านล่าง)

บทความนี้ได้ทำการเรียงสถานที่ต่างๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือ ถ้าท่องเที่ยววัดหนองแวง พระอารามหลวง ก็จะสามารถขี่จักรยานหรือเดินบริเวณริมบึงแก่นนคร

Continue Reading
ประวัติวัดกลางและพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดกลางและพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ริมบึงแก่นนคร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติวัดกลาง (โดยสังเขป)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัดกลาง รหัสวัด ๐๔๔๐๐๑๐๑๐๐๒

ตั้งอยู่ที่บ้าน เมืองเก่า เลขที่ ๓๔๗ หมู่ที่

Continue Reading