Browsed by
Tag: สกลนคร

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

หนังสือเก่าเล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์ ในปี พ.ศ.2526 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุศรีมงคล และพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุศรีมงคล ต.บ้านธาตุ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ภายในเล่มมีประวัติตำนานและที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ … Continue Reading

หนังสือ e-book ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

หนังสือ e-book ชีวประวัติ ธรรมเทศนา บทประพันธ์ และธรรมบรรยาย ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือหายาก ที่พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2492 ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร … Continue Reading