Browsed by
Tag: วาริชภูมิ

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

หนังสือ พระธาตุศรีมงคล ที่พิมพ์ในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุและพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุ ปี พ.ศ.2526

เรื่องโดย สุทธวรรณ บีเวอ

หนังสือเก่าเล่มนี้ได้มีการจัดพิมพ์ ในปี พ.ศ.2526 เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุศรีมงคล และพระราชทานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุในองค์พระธาตุศรีมงคล ต.บ้านธาตุ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ภายในเล่มมีประวัติตำนานและที่มาของพระบรมสารีริกธาตุ คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ … Continue Reading