Browsed by
Month: May 2021

ประวัติผู้ไทวาริชภูมิ

ประวัติผู้ไทวาริชภูมิ

โดย นายสัทธา อินทรพาณิช

(ปี พ.ศ.2524, ความบางตอนจากหนังสือ ประวัติสกุล อินทรพาณิช)

ความที่เล่ากันมาในหมู่ผู้ไทกะปอง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำมาเล่าอีกต่อหนึ่งดังต่อไปนี้..

วันหนึ่งจะเป็นเดือนปีใดไม่ปรากฏ ก็เห็นจะประมาณปี พ.ศ.2387

Continue Reading